English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Výkon funkce rozhodce.

Zastupování v rozhodčím řízení.

Právní poradenství.

   Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

   Rozhodčí řízení je rychlejší (dva až deset týdnů od podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu do jeho vydání, řízení je jednoinstanční), rozhodci se snaží spory primárně rozhodovat zpravidla pouze na základě písemných důkazů, odpadá tedy ústní jednání a zastupování právním zástupcem, neformálnost a neveřejnost.

   Budete- li mít zájem, aby spor rozhodoval rozhodce Mgr. Tomáš Gurecký, můžete vložit do textu smlouvy tuto:

Rozhodčí doložku

   Strany se dohodly, že bude veškeré majetkové spory vzniklé z této smlouvy řešit v rozhodčím řízení Mgr. Tomáš Gurecký, r. č. 7302275563, Kukučínova 29, 022 01 Čadca. Rozhodce je oprávněn spor projednat a rozhodnout pouze na základě předložených listinných důkazů bez ústního jednání. Smluvní strany se dohodly, že odměna rozhodce se řídí ust. vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.