English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
OBČANSKÉ PRÁVO

Ochrana osobnosti a opravy podle tiskového zákona.

Spotřebitelské smlouvy.

Vztahy k odpovědnosti za škodu.

Sepis smluv a listin, včetně jejich úschovy.

Půjčky a úvěry.

Zástavní smlouvy, smlouvy k zajištění závazků.

Kupní smlouvy, reklamační řízení.

Medicínské právo, spory pacient versus lékař, škody na zdraví.

Bezdůvodného obohacení, řešení škod a náhrad z dopravních nehod.

Správy majetku

Vypořádání majetku a bydlení po rozvodu,

Nájmu bytu a nebytových prostor, sepisování nájemních a podnájemních smluv, sepisování žalob na přivolení k výpovědi z nájmu bytu včetně zastupování v těchto řízeních. Vymáhání nájemného a ceny služeb spojených s nájmem cestou soudní, komplexní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, včetně zajištění převodů bytových jednotek do vlastnictví členů družstva.

Týkajících se nemovitostí. Vyhotovení kupních smluv včetně hrazení kupní ceny formou advokátní úschovy přes zvláštní účet advokátních úschov. Vyhotovení darovacích smluv, zajištění znaleckého posudku, zastupování u katastrálních úřadů, vyhotovení smluv o zřízení či zrušení věcného břemene, vyhotovení daňového přiznání.

Sousedské vztahy.

Zastupování v dědickém řízení, včetně sepisu závěti.

Zastupování ve sporech v soudním či rozhodčím řízení.

Vymáhání pohledávek v exekučním či vykonávacím řízení.

Postupování a započítávání pohledávek.

Právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení předmětné problematiky.

Ochrany vlastnického a spoluvlastnického práva.

Registrací ochranných známek, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů do příslušných rejstříků, připravujeme licenční a obdobné smlouvy týkající se práv duševního vlastnictví a zastupujeme klienty ve sporech při porušení jejich práv duševního vlastnictví.

Autorského práva, kde zastupujeme jednotlivé autory či výkonné umělce při smluvním zajištění vztahu a ochraně jejich práv.

Právní problematiky výstavby nových bytových jednotek vestavbou, nástavbou nebo přístavbou domu s jednotkami na základě smluv o výstavbě.

Právní problematiky společenství vlastníků bytových jednotek či bytových družstev.

Zastupování před dědickými soudy a notáři, právní pomoc v rámci dědění ze zákona i ze závěti, ochrana oprávněného dědice, napadnutí závěti a listiny o vydědění,

Investičních příležitostí a to zejména nákupem nemovitostí a postoupení pohledávek všeho druhu po České republice.