English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
OBCHODNÍ PRÁVO

Zakládání, změny, zrušení a likvidace obchodních firem, družstev, organizačních složek a státních podniků.

Zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek.

Fúze a akvizice, rozdělení obchodních firem.

Příprava konání valné hromady společnosti.

Smlouvy o převodu obchodního podílu.

Zastupování klienta v řízení o zápisu obchodní firmy či družstva do obchodního rejstříku.

Zajištění vydání živnostenských oprávnění.

Zastupování v řízení před živnostenským úřadem.

Dohody o odpovědných osobách.

Podnikání zahraničních osob v České republice a českých osob v zahraničí.

Ochrana a poskytování know-how, obchodní tajemství.

Náhrady škody.

Tvorba, změny a rušení veškeré smluvní dokumentace

Zastupování ve sporech z porušování hospodářské soutěže a nekalosoutěžního jednání.

Poskytování právní pomoci při organizaci výběrových řízení, obchodních veřejných soutěží a veřejných zakázek.

Sepisování rozhodčích doložek a smluv, vyhotovení žalob pro rozhodčí řízení.

Zastupování v obchodněprávních sporech v soudním či rozhodčím řízení.

Plánování snížení rizik vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti.

Dohledu nad pohledávkami včetně provádění urgencí zaplacení splatných pohledávek, návrhu finančně nejvýhodnějšího a nejúčinnějšího způsobu vymáhání pohledávek a průběžného informování klienta o stavu vymáhaných pohledávek formou přehledné zprávy.

Vymáhání pohledávek v exekučním či vykonávacím řízení.

Zastupování věřitelů v konkursním řízení, tzn. vyhotovení přihlášky pohledávky vůči úpadci a zastupování věřitelů v průběhu celého konkurzního řízení.

Zastupování úpadce při podání návrhu na prohlášení konkurzu a v rámci celého konkurzního řízení.

Vyhotovení směnek, protestace směnek, sepisování návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu, zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení včetně sepisování námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu.

Školení zaměstnanců týkající se např. odpovědnosti za vady, reklamací apod.

Právní úkony při provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných