English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytování právní služby při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru zaměstnanců, problematika manažérských smluv, sepisování pracovních smluv včetně konkurenčních doložek, sepisy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), sepisy dohod o hmotné odpovědnosti, sepisy výpovědí z pracovního poměru a dohod o rozvázání pracovního poměru i dalších pracovněprávních dokumentů.

Právní pomoci při kolektivním vyjednávání, vztahy zaměstnavatele s odbory.

Zastupování ve sporech mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně trvání pracovního poměru a jeho změn, nároků na mzdu, náhradu škody, odpovědnosti za škodu apod.

Tvorba vnitřních předpisů a směrnic.

Personální agendy.

Zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při mimosoudním řešeních sporů.

Řešení otázek zaměstnávání cizinců včetně zajišťování formalit týkajících se povolení k pobytu a pracovních povolení, otázky dočasného přidělování zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

Nároky z neplatného ukončení pracovního poměru.

Školení zaměstnanců týkající se např. bezpečnosti práce.