English English Slovensky Slovensky

Advokátní kancelář

Občanské právo

Obchodní právo
Rodinné právo

Pracovní právo

Trestní právo
Správní právo
Finanční a daňové právo
Mezinárodní a evropské právo
Rozhodčí řízení
Kontakty
Cena
Odkazy
CENA

Smluvní odměna

  Smluvní odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, když se tito dohodnout o částce, za níž bude právní pomoc poskytována. Ujednání o smluvní odměně je pak buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně pro každý jednotlivý případ. Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb.

  Klientům, kteří právních služeb využívají dlouhodoběji a průběžně, se nabízí také sjednání paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb. Odměna advokátovi má zohledňovat jednak rozsah a složitost právní pomoci poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě také míru zodpovědnosti advokáta. Značnou výhodou dlouhodobějšího zastupování je také znalost poměrů klienta, jeho potřeb, požadavků apod., což urychluje jak zadání požadavků na právní služby, tak i jejich poskytnutí advokátní kanceláří, stejně jako vyšší možnosti poskytnout službu se znalostí všech potřebných rozhodných skutečností a znalostí získaným právě v rámci dlouhodobého zastoupení.

  Smluvní odměna je vždy individuální záležitost. V zásadě vycházíme u smluvní odměny z určité částky hrazené klientem advokátovi měsíčně na základě faktury, tj. daňového dokladu. V případě, že je poskytováno poradenství přes internet na základě dotazů klientů je cena specifikována v závislosti na obtížnosti dotazu a klientovi účtováno poté, kdy ji tento, před poskytnutím právní pomoci, odsouhlasí.

Mimosmluvní odměna

  Při stanovování mimosmluvní odměny je vycházeno z vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Odměna je pak závislá na počtu a druhu úkonů provedených ve věci. Advokát má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené uvedenou vyhláškou. V každém konkrétním případě seznamujeme klienta s případnými dalšími informacemi týkajícími se odměny a dalších nároků, a které se vztahují k požadované právní službě.

   První porada s advokátem, kdy je klientem zpravidla pouze předestřen samotný důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je poskytována bezplatně.